Historie Borovan a osad

Historie Borovan

Blízké okolí Borovan bylo osídleno již v raném středověku. Svědčí on tom slovanská mohylová pohřebiště na Vápenickém kopci a u Ostrolovského Újezda.

Borovany jsou velmi starou osadou, poprvé byly v listinné podobě zmíněny roku 1186. Borovanští byli tehdy svědky při vymezování hranic pozemků u Žáru, darovaných knížetem Bedřichem klášteru ve Zwettlu. V následujících staletích se v držení Borovan střídal rod Vítkovců i drobná šlechta. V polovině 14. století je zde připomínán kostel sv. Václava.  Ve 30. letech 15. století vstupuje do borovanské historie bohatý měšťan z Českých Budějovic Petr z Lindy. Koupil velkou část Borovan a stal se drobným šlechticem v rožmberské družině.  Roku 1452 zemřel Petrovi jediný dědic syn Martin. Proto se rozhodl veškerý svůj majetek věnovat řádu augustiniánů a založil roku 1455 klášter v Borovanech.

Z 15. století také pochází dřevěný dvoukilometrový vodovod, který od Vápenického kopce přiváděl vodu do kašen v obci až do 30. let dvacátého století. Po stu letech existence byl zdejší klášter zrušen Vilémem z Rožmberka a připojen k jeho panství. V té době už byla v obci škola. Od Viléma získaly Borovany statut městečka a svůj znak. Stalo se tak někdy před r. 1578. Po smrti Petra Voka přešly Borovany do majetku rodu Švamberků, ale ti o něj přišli pro účast na stavovském povstání. Borovany byly na počátku třicetileté války zpustošeny tak, že zde v roce 1625 zbyli jen dva osadlíci z předchozích 55.

Borovany připadly císaři, který v roce 1630 rozhodl o obnově kláštera a v roce 1636 udělil městečku právo výročních a týdenních trhů. Po obnovení kláštera, ke kterému došlo až v roce 1658, však byli Borovanští s probošty ve vleklých sporech, které vyvrcholily v roce 1740 uvězněním několika sousedů a střetem borovanských žen s klášterními pacholky. V polovině 18. století za probošta Dubenského dosáhl klášter svého největšího rozkvětu a byla postavena mimo jiné prelatura. Nicméně klášter byl roku 1785 Josefem II. zrušen jako řada dalších.

V devatenáctém století byla pro rozvoj obce rozhodující stavba železnice z Č. Budějovic přes Velenice do Vídně dokončená v roce 1869 a v konci století objevení ložisek křemeliny. Ta se začala intenzivně těžit a zpracovávat pro stavebnictví po prvé světové válce ve firmě Calofrig. Stavba dalšího závodu po II. světové válce a třetího v sedmdesátých letech podnítily rozvoj obce tak, že v roce 1973 obdržely Borovany statut města.

V roce 1997 se naplnily sedmdesátileté snahy o novou školu a západně od zámku byl postaven nový areál. Škola uvolnila areál bývalého kláštera a ten byl v letech 2005 – 2010 adaptován pro kulturní a společenské využívání jak místními, tak i turisty. Již třináct let se zde odehrává proslulé Borůvkobraní. 

Historie osad

Dvorec

Jméno vsi nasvědčuje, že zde původně stával větší dvůr, kolem něhož později vznikla osada. Stalo se tak pravděpodobně během 13. nebo začátkem 14. století. Dvůr souvisel s tvrzí, která byla sídlem drobného šlechtického rodu, z něhož se jako první připomíná Licek ze Dvorce. Patřilo mu v okolí několik vesnic a díky tomu roku 1399 obdaroval borovanský kostel. Zdejší tvrz si udržela svou funkci šlechtického sídla až do první poloviny 16. století, kdy zpustla. Po roce 1614 náležela ves s dvorem Pouzarům z Michnic, později Kořenským a konečně roku 1692 ji koupilo město Č. Budějovice jako součást ostrolovskoújezdského statku. Kromě dvora, který nechala budějovická městská správa koncem 18. století rozparcelovat a rozprodat drobným vlastníkům, zde stálo ještě jedenáct selských usedlostí a krčma. Na začátku 20. století žilo ve Dvorci 231 obyvatel, jejich počet však postupně klesal.

Roku 1975 se obec stala správní součástí Borovan. V osadě se zachoval a je dobře udržován roubený dům č. p. 6 z roku 1770 s roubenou stodolou a zděnou bránou.

Roubený dům č. p. 6 ve Dvorci

Hluboká u Borovan

Kolem poloviny 14. století zde sídlil drobný šlechtický rod, jehož první známý zástupce Drslav z Hluboké je poprvé písemně zmiňován roku 1357. Ve druhé čtvrtině 15. století se na hlubocké vodní tvrzi usadil českobudějovický kupec a měšťan Petr z Lindy, po jehož smrti připadla Hluboká klášteru borovanských augustiniánů, který on založil. Šlechtické sídlo zaniklo a ve vsi zbyl pouze dvůr. Hospodařilo tu deset sedláků na poměrně velkých usedlostech, k nimž postupně přibývaly další chalupy, takže koncem 18. století měla vesnice už 29 domů. O sto let později přesáhl jejich počet padesátku a k roku 1900 tu bylo napočítáno 360 obyvatel. Po polovině 19. století se Hluboká stala samostatnou politickou obcí a zůstala jí až do připojení k Borovanům v roce 1963. Na zdejší návsi se nachází novodobá kaple sv. Jana Nepomuckého a pomník padlým z první světové války, odhalený v roce 1938 (vedle něj zasadili tehdy hlubočtí Baráčníci tři „Lípy Jana Žižky z Trocnova“). V roce 1934 byla na železniční trati zřízena zastávka.
Nedaleko Hluboké leží Nový dvůr, statek zřízený v letech 1680 – 1684 borovanským proboštem Konrádem Fischerem. Býval zároveň hospodářským dvorem i rezidencí augustiniánů, kteří tu měli také soukromou kapli. Za Schwarzenbergů byl pronajímán a po provedení pozemkové reformy získal Nový dvůr v roce 1923 někdejší ruský legionář Pravoslav Čejka.

Kaplička v Hluboké u Borovan

Radostice

Nejstarší písemná zmínka o Radosticích se datuje rokem 1385. Osada náležela nejprve drobným šlechtickým rodům, mezi lety 1483 – 1549 vyšebrodskému klášteru a v roce 1575 připadla k rožmberskému panství Třeboň, s nímž pak sdílela osudy i majitele až do poloviny 19. století. Petr Vok z Rožmberka udělil zdejším sedlákům v roce 1610 právo odúmrti a přenechal jim rovněž správu sirotčích peněz. Během třicetileté války byla téměř polovina vsi vypálena a nové usedlosti se potom stavěly v zadních částech parcel, čímž došlo k značnému zvětšení návsi. Radostice tvořilo 25 poddanských statků spolu se dvěma mlýny a tento počet se udržel od středověku až do zániku feudálního zřízení prakticky beze změn. Roku 1850 se z Radostic stala samostatná politická obec, počet jejích obyvatel pomalu vzrůstal až na 379 (v roce 1910) a rozvinul se zde čilý společenský život. Roku 1895 byl založen zdejší sbor dobrovolných hasičů, který působí dodnes a patří stále k významným nositelům kultury v obci. V září 1909 začaly místní děti navštěvovat vlastní školu, zprvu v soukromém domě č. p. 19 a od listopadu 1910 v nové školní budově, která je postavena v secesním stylu na jižním konci návsi.  Vedle ní stojí kaplička sv. Anny, zvonička a poblíž mezi stromy pomník padlým z první světové války, odhalený roku 1920. V Radosticích se kromě toho dochovalo několik pěkných ukázek lidového stavitelství, jako například usedlosti č. p. 2, 3, 12, 15 a další. Od roku 1975 přísluší Radostice k městu Borovany.

Radostice

Třebeč

Osada, která vstupuje do historie rokem 1364, byla na počátku 15. století částečně v držení Licka ze Dvorce a později jeho dědiců. Na jiném dílu sídlil patrně drobný šlechtický rod, z jehož zástupců známe ovšem pouze Prokopa (1379) a Matěje z Třebče (1412). Z mladší doby víme, že vesnice bývala rozdělena na několik částí, jejichž jednotliví majitelé se často střídali. Kromě toho stával ve Třebči svobodnický dvůr, jehož výsady však zanikly rokem 1579, kdy ho od císaře Rudolfa II. dostal do dědičného vlastnictví Vilém z Rožmberka. Vesnice, zvaná též Velká Třebeč nebo Třebsko, se kolem poloviny 18. století sestávala celkem z 23 usedlostí. Více než dvě třetiny z tohoto počtu příslušely českokrumlovskému arciděkanství, další části pak k borovanskému klášternímu majetku, ke statkům Ostrolovský Újezd a Olešnice a k panství Nové Hrady. Tři mlýny, které v okolí klapávaly, jsou již minulostí. Ve Třebči také vznikl sbor dobrovolných hasičů, který si roku 1909 postavil na návsi hasičskou zbrojnici. Vesnice Třebeč měla od poloviny 19. století vlastní samosprávu. V roce 1975 byla administrativně připojena k městu Borovany. Mezi lety 1887 - 1964  působila ve Třebči obecná škola, do níž docházely i děti z blízkého Třebíčka. Ve vsi se zachovalo několik pěkných ukázek lidové architektury z 19. a počátku 20. století: statek č. p. 9, čtyřmi křídly uzavřená usedlost č. p. 10 nebo obytná část stavení č. p. 26 datovaná rokem 1900. Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou téhož světce byla postavena a vysvěcena v roce 1993.

Třebeč

Trocnov – bývalé Záluží

Vesnici Trocnov, která až do roku 1949 nesla název Záluží, najdeme ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů severně od Žižkova rodiště, s nímž však není svázána společnými dějinnými osudy.
Začátkem osmdesátých let 14. století náleželo Záluží k panství Český Krumlov a s ním mocnému rodu Rožmberků. Další zmínku o vsi čteme k roku 1409 v rožmberské popravčí knize, kde se praví, že poblíž Záluží byl při pasení stáda zavražděn Václav Pitrúch a že se vrah navíc provinil cizoložstvím s Pitrúchovou ženou. Později připadla osada s osmi poddanskými usedlostmi k českokrumlovskému arciděkanství. Mezi lety 1850 – 1923 bylo Záluží osadou obce Radostice, pak se osamostatnilo a po druhé světové válce přejmenovalo na Trocnov a nakonec došlo v roce 1975 k jeho připojení k Borovanům.
Od začátku 20. století se vesnice rozrůstala podél silnice směrem k nádraží. Osobní zastávka na trati mezi Českými Budějovicemi a Gmündem tu byla otevřena v červenci 1898 pod názvem „Záluží – Ledenice“. Roku 1914 vyrostla nádražní budova, došlo ke zřízení druhé koleje a zároveň k přeložení okresní silnice na nový most.

Trocnov

Vrcov, Cikánov a Chrastí

Vesnice Vrcov, která se v písemných pramenech poprvé zmiňuje k roku 1396, bývala rozdělena mezi několik vlastníků. V držení jednotlivých částí se vystřídali vladykové ze sousedních Petrovic, krumlovská prelatura, borovanský klášter, obec Trhové Sviny a další. Největší díl patřil původně místnímu rodu, od roku 1519 Rožmberkům a v roce 1586 se darem od Viléma z Rožmberka dostal do majetku českokrumlovské jezuitské koleje. Po zrušení jezuitského řádu připadl náboženskému fondu. Od něho koupil tuto část Vrcova kníže Josef ze Schwarzenbergu (1802) a následovali zámožní budějovičtí měšťané, mezi nimi loďmistr Vojtěch Lanna. V polovině 19. století po zániku vrchnostenského zřízení tu stálo celkem 48 domů a Vrcov se stal osadou obce Hluboké. Teprve roku 1908 došlo k jeho osamostatnění, ale od roku 1963 je osadou Borovan. Roku 1929 byla obec elektrifikována a o osm let později došlo k odhalení pomníku padlým z první světové války, který stojí uprostřed vrcovské návsi. Zdejší nejvýznamnější památkou je kaple sv. Anny stojící u křižovatky silnic a datovaná rokem 1807. Její interiér původně zdobila barokní socha sv. Anny Samotřetí. Na samém okraji vsi, po levé straně silnice k Borovanům stojí  technická památka – kamenný rozcestník s nápisy „DO HLUBOKÉ“ a „DO BOROVAN“. Pochází patrně z 19. století a je vlastně jakýmsi předchůdcem dnešních dopravních značek. Podobný rozcestník najdeme také v osadě Chrastí, což je skupina domů roztroušených podél cesty u Cikánovského lesa západně od vsi. Nad Vrcovem leží Cikánov, kde stával v 15. a 16. století svobodnický dvůr nazvaný podle svých držitelů. Roku 1579 daroval císař Rudolf  II. zdejšího svobodníka Martina Cikána Rožmberkům a ti jej vzápětí věnovali jezuitskému semináři v Českém Krumlově. Po zrušení jezuitského řádu (1773) převzal správu dvora Cikánova náboženský fond a o čtyři roky později došlo v rámci tzv. raabizace k jeho rozdělení mezi drobné vlastníky.

Vrcov